Dịch vụ

Lợi nhuận của quý vị không chỉ phụ thuộc vào các sản phẩm sơn vượt trội. Tất cả các bộ phận của xưởng sửa chữa thân xe phải hoạt động hiệu quả ở mức tối đa để tạo ra quy trình sửa chữa tối ưu cho toàn bộ xưởng của quý vị. Do đó, dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp quý vị cải thiện mọi mặt trong hoạt động kinh doanh của quý vị. Tất cả các hoạt động của chúng tôi được thiết kế để tăng tối đa hiệu quả kinh doanh của quý vị, qua đó tối ưu hóa lợi nhuận, sự hài lòng của khách hàng và nhân viên, cũng như trách nhiệm với môi trường.

Nhóm Hỗ Trợ Chuyên Gia

Mỗi xưởng sửa chữa thân xe có nhu cầu và kỳ vọng riêng. Để đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng riêng này, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ được thiết kế riêng sau khi quý vị và đội ngũ bán hàng của chúng tôi đã thảo luận chi tiết. Chúng tôi tin rằng nhân lực, mối quan hệ và mạng lưới phân phối toàn cầu mạnh mẽ có giá trị vô cùng to lớn đối với hoạt động kinh doanh của quý vị và chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi liên tục đầu tư vào nhân lực và mạng lưới phân phối để hỗ trợ quý vị phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

DỊCH VỤ
KINH DOANH

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT