Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Akzo Nobel

 • 1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden
   • 1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) krijgen toepassing op alle offertes, bestellingen, verfadviezen en overeenkomsten gedaan aan of gesloten tussen de koper en de verkoper.
   • 1.2. De koper erkent, voorafgaand aan of op het ogenblik van de contractsluiting, kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en ze te hebben aanvaard.
   • 1.3. Afwijkende of andere algemene voorwaarden gebruikt of opgesteld door de koper kunnen geen toepassing krijgen (zelfs niet indien zij van een recentere datum zouden zijn dan de Algemene Voorwaarden), tenzij schriftelijk en in gezamenlijk akkoord uitdrukkelijk anders tussen de koper en de verkoper werd bedongen.
   • 1.4. Bij een tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, leverings- of betalingsvoorwaarden die het voorwerp uitmaken van een leveringsovereenkomst of andere overeenkomst tussen koper en verkoper hebben die bijzondere voorwaarden, leverings-of betalingsvoorwaarden steeds voorrang.
 • 2. Totstandkoming van de overeenkomst
   • Bestellingen of aanbiedingen die werden geplaatst of gedaan door een vertegenwoordiger van de verkoper of door hem of haar aangegane verbintenissen zijn slechts verbindend voor de verkoper indien zij door de verkoper schriftelijk worden bevestigd.
 • 3. Prijzen
   • 3.1. Alle producten en diensten worden gefactureerd aan de op de datum van de levering geldende prijzen en tarieven, behoudens schriftelijke afwijking door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven vermeld op de verkoopsprijslijsten éénzijdig te wijzigen en zal de koper hieromtrent schriftelijk informeren. De gewijzigde prijzen en tarieven zullen van toepassing zijn op de datum vermeld in de schriftelijke kennisgeving aan de koper.
   • 3.2. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief B.T.W. Eventuele bijzondere transportkosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor spoedleveringen, zonder dat deze opsomming limitatief is, kunnen worden doorbelast aan koper.
 • 4. Annulering
   • 4.1. De koper kan een bevestigde bestelling kosteloos annuleren, mits de aflevering van de bestelling nog niet heeft plaatsgevonden. Indien de aflevering reeds heeft plaatsgevonden, kan de verkoper de transportkosten op de koper verhalen.
   • 4.2. De annulering van een speciaal voor de koper vervaardigd dan wel ingekocht product is niet mogelijk. De verkoper zal te allen tijde de gedwongen uitvoering van de koopovereenkomst kunnen vorderen.
   • 4.3. De verkoper kan eventuele bestellingen zonder vergoeding annuleren indien een situatie van overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Onder overmacht gelden onder andere (niet-limitatieve opsomming) oorlog, opstand, onlusten, volksbewegingen, acties door burgerlijke of militaire overheden, embargo’s, explosies, stakingen of sociale conflicten, lock-outs, overstromingen en andere uitzonderlijke klimatologische toestanden waaronder sneeuw en aanhoudende vorst, brand of onweer, de beschikbaarheid van onvoldoende transportmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, epidemie, ongeval, waarbij al deze situaties de normale uitvoering van de bestelling kunnen verhinderen hetzij in hoofde van de verkoper hetzij in hoofde van één van de leveranciers van de verkoper.
 • 5. Leveringen en leveringstermijnen
   • 5.1. De producten worden DDP (Delivered Duty Paid) (Incoterms® 2010) geleverd op het overeengekomen afleveringsadres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   • 5.2. De leveringstermijnen voor de verkoper gelden als indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verlengd of gewijzigd. De leveringstermijnen vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper.
   • 5.3. Het overschrijden van de leveringstermijnen, om welke reden ook, levert geen verzuim op in hoofde van de verkoper en kan geen aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding door de koper.
   • 5.4. In geval van een situatie van overmacht in hoofde van de verkoper wordt zijn leveringsplicht van rechtswege opgeschort.
   • 5.5. Elke betalingsachterstand door de koper kan zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot de schorsing van de leveringen of dienstverlening tot op het ogenblik van de volledige betaling van alle openstaande schulden door de koper.
   • 5.6. Indien de levering een vertraging oploopt door toedoen van de koper, wordt het risico geacht op hem te zijn overgegaan op de contractuele leveringsdatum. De kosten verbonden aan de latere levering van de producten zullen aan de koper worden toegerekend, onverminderd het recht van de verkoper om een prijsaanpassing door te voeren of de overeenkomst wegens wanprestatie door de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding van de koper te vorderen.
 • 6. Aansprakelijkheid
   • 6.1. De koper dient ten tijde van de aflevering van de bestelling deze te controleren op zichtbare gebreken, zichtbare niet-conforme en/of onvolledige levering. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, zichtbare niet-conforme en/of onvolledige levering van de door de verkoper geleverde producten moeten, op straffe van rechtsverval, door de koper onmiddellijk bij levering schriftelijk worden gemeld en op het bij ontvangst te ondertekenen vervoersdocument worden genoteerd.
   • 6.2. Alle vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken, verborgen niet-conforme en/of verborgen onvolledige levering dienen, op straffe van rechtsverval, binnen een korte termijn van één week na het ontdekken van het gebrek te worden ingesteld door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de verkoper. Bij gebreke aan voormelde kennisgeving is de verkoper niet gehouden tot de vrijwaring voor verborgen gebreken.
   • 6.3. Indien de door de verkoper geleverde producten behept zijn met een gebrek en de koper hiervan melding maakt op grond van artikel 6.1 en/of 6.2, wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de vervangingswaarde of de vervanging van de gebrekkige producten, ongeacht de aard of de gevolgen van het gebrek en met uitsluiting van enige andere schade van welke aard ook.
   • 6.4. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, kan de verkoper slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door zijn foutieve documentatie, verwerkings- en andere verfadviezen, begeleiding en inspectie en dit ten belope van 3,5 keer het factuurbedrag van de geleverde producten waarop de documentatie, de verwerkings-en andere verfadviezen, begeleiding of inspectie betrekking heeft.
   • 6.5. Voor immateriële, indirecte of gevolgschade, inbegrepen (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, kan de verkoper in elk geval nooit aansprakelijk worden gehouden.
   • 6.6. De verkoper is in geen geval aansprakelijk tegenover de koper of tegenover een derde partij voor het gebruik dat van de geleverde producten wordt gemaakt, al dan niet in combinatie met andere producten, noch voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik dat van de geleverde producten wordt gemaakt.
 • 7. Vrijwaring
   • De koper moet de verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken tot schadevergoeding die derden tegenover de verkoper stellen en die verband houden met of die voortvloeien uit het gebruik dat van de geleverde producten wordt gemaakt.
 • 8. Zorgplicht
   • De koper is verplicht om de geleverde producten met de vereiste zorg te behandelen, op te slaan en te gebruiken, overeenkomstig de regels van de kunst en de gebruiksaanwijzingen die eigen zijn aan het geleverde product.
 • 9. Betaling
   • 9.1. Behoudens afwijkende vermelding op de factuur, moeten alle facturen 30 dagen na factuurdatum worden betaald door koper.
   • 9.2. Bij niet-betaling van de factuur is de koper vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. .
   • 9.3. Indien de koper in gebreke blijft om één vervallen factuur te voldoen, vervallen van rechtswege alle openstaande facturen en worden ze van rechtswege opeisbaar zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper en een bijkomende schadevergoeding te vorderen.
   • 9.4. In het geval van insolventie van de koper of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, om de noodzakelijke waarborgen te eisen van de koper voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Indien de koper de gevraagde waarborgen niet stelt, heeft de verkoper het recht om de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken en de daarmee samenhangende leveringen te annuleren, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de koper.
   • 9.5. Geen enkele klacht of betwisting laat de koper toe om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
   • 9.6. Schuldvergelijking door de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De verkoper kan, op elk ogenblik en zelfs na enige situatie van samenloop, inclusief in geval van faillissement van de koper of een gerechtelijke reorganisatie van de koper, overgaan tot schuldvergelijking van alle of sommige vorderingen en schulden die wederzijds bestaan tussen koper en verkoper. Deze compensatie kan uitgevoerd worden ongeacht de vorm of het voorwerp van de schulden en vorderingen, ongeacht de munteenheid of ongeacht het eisbare of niet-eisbare karakter van de wederzijdse schulden of vorderingen.
 • 10. Eigendomsvoorbehoud
   • 10.1. De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot op de datum waarop de koper de erop betrekking hebbende facturen, eventueel verhoogd met de interesten en kosten, integraal heeft betaald. Tot op het ogenblik waarop de eigendom van de geleverde producten effectief overgaat op de koper, is het de koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De koper verbindt zich ertoe om de verkoper onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.
   • 10.2. De verkoper is gerechtigd om niet-gebruikte producten, zonder ingebrekestelling, terug te vorderen zolang de erop betrekking hebbende facturen, eventueel verhoogd met de interesten en kosten, niet werden betaald. De koper stelt de verkoper op eerste verzoek in de gelegenheid om de geleverde producten terug te halen.
 • 11. Intellectuele eigendomsrechten
   • De koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (zoals o.m. zonder dat deze opsomming limitatief is: auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaam enz.) met betrekking tot de van verkoper gekochte producten en met betrekking tot de door verkoper aan de koper ter beschikking gestelde zaken zoals bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal enz. eigendom zijn en blijven van de verkoper of een vennootschap van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. De koper zal deze rechten eerbiedigen en is ertoe gehouden zich te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. De koper is verplicht om de verkoper onverwijld op de hoogte te brengen van iedere inbreuk op deze rechten.
 • 12. Diversen
   • Indien een artikel of een onderdeel van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden, uit een overeenkomst of een bestelling waarop deze Algemene Voorwaarden toepassing krijgen, nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige artikelen of onderdelen uit de Algemene Voorwaarden, uit een overeenkomst of een bestelling waarop deze Algemene Voorwaarden toepassing krijgen, onverminderd van kracht. In voorkomend geval zullen de partijen, te goeder trouw, een artikel of onderdeel afspreken dat zo nauw als mogelijk aansluit bij de beoogde rechtsgevolgen van het nietige of niet-afdwingbare artikel of onderdeel van het artikel.
 • 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  • 13.1. De rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten, bestellingen, offertes, verfadviezen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
  • 13.2. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten, bestellingen en verfadviezen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van VN-Verdrag inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weens Koopverdrag”).